Pirkimo, apmokėjimo taisyklės

PIRKIMO E. PARDUOTUVĖJE TAISYKLĖS

 

Šios pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes  www.shop.girupis.lt  (toliau – Parduotuvė) elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas) ir UAB GIRUPIS.LT (toliau – Pardavėjas), juridinio asmens kodas 302947798, registruotos buveinės adresas Vandžiogalos pl. 88D, Kaunas, LT – 47477, PVM mokėtojo kodas LT100007395219 duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, kontaktinis telefono numeris +37061863674, elektroninio pašto adresas girupis@girupis.lt,  tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje.

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  • Šios Taisyklės yra teisiškai privalomas dokumentas. Pirkėjui nusprendus įsigyti prekes iš Parduotuvės ir įvykdžius Taisyklėse numatytus reikalavimus, Taisyklės tampa pirkimo-pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.
  • Pirkėjas prekes Parduotuvėje gali įsigyti tik susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigojęs jų laikytis bei jas vykdyti. Pirkėjui siūloma su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu. Jei Pirkėjas atlieka užsakymus Parduotuvėje, laikoma, kad jis perskaitė Taisykles, jas suprato ir su jomis sutiko.
  • Prieš renkantis prekes, atliekant užsakymą ar kitaip naudojantis Parduotuve, Pirkėjas privalo susipažinti su Parduotuvės privatumo politika. Jei Pirkėjas atlieka užsakymus, užpildo Parduotuvėje esančias formas ar kitaip naudojasi Parduotuve, laikoma, kad jis susipažino su privatumo politika bei su ja sutinka.
  • Pardavėjas turi teisę keisti Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Parduotuvėje. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo naudojasi Parduotuve, laikoma, kad jis sutinka su Taisyklių pakeitimais.
  • Prekybos veikla Parduotuvėje vykdoma iš Lietuvos Respublikos teritorijos.

 

 1. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS
  • Įsigyti prekes Pirkėjas gali:
   • Užsiregistruodamas Parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
   • Nesiregistruodamas Parduotuvėje – kaip neregistruotas Pirkėjas.
  • Pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas pagal Pardavėjo nurodymus Parduotuvėje pasirenka norimą prekę bei suformuoja prekių krepšelį, nurodo prekių atsiėmimo būdą, kitus būtinus duomenis, susipažįsta Pardavėjo pateiktomis Taisyklėmis ir (arba) pirkimo sąlygomis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“ / „Apmokėti“, atlieka išankstinį apmokėjimą, jei toks yra numatytas, ir Pardavėjas praneša apie Pirkėjo užsakymo patvirtinimą.
  • Pirkimo-pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam Pirkėjo užsakymui.
  • Pirkimo-pardavimo sutartis laikoma įvykdyta, kai prekės perduodamos Pirkėjui Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  • Pardavėjas dėl svarbių priežasčių gali netvirtinti Pirkėjo užsakymo, pavyzdžiui, jei Pirkėjas neatitinka Pirkėjui keliamų reikalavimų (pavyzdžiui amžiaus), neįvykdo visų prekės užsakymo sąlygų, Pardavėjas neturi Pirkėjo norimos prekės, Pirkėjas nepatvirtino sutikimo su Taisyklėmis, Pirkėjas, Pardavėjo nuomone, atlieka didmeninius pirkimus ir (arba) dėl kitų priežasčių, kurios individualiai nurodomos Pirkėjui.
  • Sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.
  • Jei pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus tam tikras prekes gali įsigyti tik tam tikras sąlygas (pavyzdžiui amžiaus) atitinkantys asmenys ir, bet kuriuo metu iki pirkimo-pardavimo sutarties įvykdymo, paaiškėja, kad jas užsakęs ir (arba) atsiimantis asmuo neatitinka tokių reikalavimų, prekės Pirkėjui nėra perduodamos. Tokiu atveju Pirkėjui gražinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius Pardavėjo patirtas jų pristatymo išlaidas.

 

 1. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
  • Pirkėjas turi teisę:
   • pirkti Parduotuvėje, laikydamasis Taisyklių, Pardavėjo instrukcijų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų;
   • Pirkėjas-vartotojas turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos Parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų Civilinio kodekso ir šių Taisyklių nustatyta tvarka;
   • grąžinti ir (arba) pakeisti nekokybiškas ir (arba) netinkamai sukomplektuotas prekes, pasinaudoti prekėms taikomomis garantijomis;
   • į kitas Taisyklėse ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
  • Pirkėjas įsipareigoja:
   • sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, kitus mokėjimus, nurodytus užsakant prekes ir priimti / atsiimti užsakytas prekes;
   • priimdamas / atsiimdamas prekes jas apžiūrėti ir patikrinti, taip pat informuoti Pardavėją apie siuntos sugadinimą, aiškiai matomus prekės defektus, prekės modelio, komplektacijos neatitikimą Pirkėjo užsakymui;
   • patikrinti, ar įsigyta prekė yra kokybiška, ir nedelsiant informuoti Pardavėją apie pastebėtus prekės kokybės trūkumus, kurių nebuvo galima pastebėti prekės perdavimo metu;
   • apmokėti prekės grąžinimo išlaidas, jei jos tenka Pirkėjui;
   • nedelsiant atnaujinti informaciją, jei pasikeitė Pirkėjo duomenys, reikalingi prekių pristatymui ir pirkimo – pardavimo sutarties vykdymui;
   • neperduoti tretiesiems asmenims prekės užsakymo numerio, užsakymo dokumentų, Parduotuvės slaptažodžio ar kitų duomenų, kurie leistų trečiajam asmeniui be Pirkėjo žinios ir sutikimo atsiimti prekes už Pirkėją;
   • nenaudoti Parduotuvės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų tinkamam Parduotuvės veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Parduotuve;
   • laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 

 1. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
  • Pardavėjas turi teisę:
   • be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ir (arba) pažeidžia savo pareigas. Pardavėjas neatsako už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui;
   • riboti ar uždrausti didmeninius pirkimus;
   • laikinai arba visam laikui nutraukti Parduotuvės veiklą, keisti Parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, riboti joje atliekamus pirkimus, pakeisti Parduotuvės veiklos internetinį adresą, riboti registruotų Pirkėjų skaičių, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Pardavėjas neatsako už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui;
   • pakeisti Taisykles, prekių̨ kainas, pirkimo sąlygas ir (arba) bet kokias kitas su Parduotuve susijusias instrukcijas, apie pakeitimus paskelbdamas Parduotuvėje.
  • Pardavėjas įsipareigoja:
   • laiku ir tinkamai perduoti / pristatyti prekę Pirkėjui;
   • jei dėl svarbių priežasčių Pardavėjas negali pristatyti prekės Pirkėjui, pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar savo savybėmis itin panašią prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti tokią prekę, grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas;
   • negalėdamas pateikti Pirkėjui prekės, grąžinti už trūkstamą prekę arba už visą užsakymą Pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas;
   • sudaryti sąlygas Pirkėjui naudotis Parduotuve;
   • gerbti Pirkėjo privatumą, saugoti jo duomenų slaptumą.

 

 1. PREKIŲ KAINA IR APMOKĖJIMAS
  • Prekių kainos yra nurodomos eurais su įskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Konkreti prekių kaina ir už prekes mokėtina suma Pirkėjui yra parodoma atliekant užsakymą. Jei Pirkėjas nesutinka su kaina, jis negali tęsti prekių užsakymo.
  • Pardavėjas Parduotuvėje gali nustatyti minimalų prekių krepšelį, tai yra mažiausią sumą, už kurią prekių turi įsigyti Pirkėjas. Minimalaus krepšelio dydis parodomas prieš atliekant užsakymą.
  • Jei Pardavėjas nenurodo kitaip, prekių pristatymas yra mokamas. Prekių pristatymo mokesčiai nurodyti baigiant formuoti užsakymą. Pirkėjo pasirinktų prekių pristatymo mokestis parodomas Pirkėjui prieš patvirtinant užsakymą. Po užsakymo patvirtinimo prekių pristatymo mokesčio dydis nekeičiamas.
  • Pirkėjas už prekes gali atsiskaityti tokiais būdais:
   • Išankstinis apmokėjimas – Pirkėjui užsakymo metu reikia pasirinkti „Išankstinė sąskaita“ ir ją atsiųsti iš Parduotuvės arba nurodyto elektroninio pašto – išankstinė sąskaita visuomet nusiunčiama ir nurodytu e-paštu. Arba pasinaudoti integruota Bank Link sistema ir atlikti mokėjimą Parduotuvėje integruotomis priemonėmis.
   • Pirkėjams, turintiems Bendradarbiavimo sutartis su UAB „GIRUPIS.LT“, iš anksto mokėti už prekes nereikia. Tokiais atvejais galioja Bendradarbiavimo sutartyse numatytos apmokėjimo sąlygos ir Užsakymų vykdymo tvarka.
  • Pirkėjas už prekes privalo sumokėti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo atlikimo (išskyrus, kai Pirkėjas turi Bendradarbiavimo sutartį su Pardavėju). Apmokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma įskaitoma Pardavėjo sąskaitoje. Pirkėjui laiku neatlikus mokėjimo, laikoma, kad jis atsisakė pirkti prekes ir Pardavėjas turi teisę, iš anksto nepranešęs Pirkėjui, anuliuoti jo užsakymą.
  • Pirkėjo užsakymas pradedamas vykdyti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti tik po to kai Pardavėjas gauna patvirtinimą apie Pirkėjo mokėjimą. Kai Pirkėjas už prekės atsiskaito jų pristatymo metu, Pirkėjo užsakymas pradedamas vykdyti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti po užsakymo atlikimo.
  • Sąskaita-faktūra už prekes Pardavėjo nuožiūra Pirkėjui pateikiama jo nurodytu el. pašto adresu po užsakymo pateikimo ar prekių pristatymo arba įteikiama Pirkėjui pristačius / atsiimant prekes.

 

 1. PREKIŲ PRISTATYMAS
  • Prekės pristatomos Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
  • Pirkėjas pasirenka prekių pristatymo būdą iš Parduotuvėje nurodytų variantų. Prekės gali būti pristatytos:
   • Pirkėjui prekes atsiimant Pardavėjo nurodytose prekių atsiėmimo vietoje: Vandžiogalos pl. 88D, Kaunas, LT – 47477;
   • Per kurjerius – tiek greitų siuntų įmones, tiek kitas logistikos kompanijas paletuotiems kroviniams.
  • Apie prekių pristatymo terminus, tikslią prekių pristatymo datą ir laiką, ar galimybę atsiimti prekes pačiam Pirkėjas  informuojamas el. paštu ir (arba) telefonu.  Šie terminai netaikomi, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių ir Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
  • Prekė Pirkėjui pristatoma ir perduodama Pirkėjo nurodytu adresu. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba užsakyme nurodyti prekes priimančio asmens Tuo atveju, kai Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos bei perduotos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
  • Jei Pirkėjas neatsiima prekės ir, Pardavėjui susisiekus, neduoda kitų nurodymų dėl prekės perdavimo, arba Pardavėjui nepavyksta susiekti su Pirkėju, laikoma, kad pirkimo-pardavimo sutartis pasibaigė. Tokiu atveju Pardavėjas grąžina Pirkėjui jo sumokėtus pinigus, išskyrus sumą, kompensuojančią Pardavėjo patirtas išlaidas (taikoma tik tais atvejais, kuomet Pardavėjas patyrė išlaidų, vykdydamas užsakymą, pvz., Prekės buvo atvežtos individualiai klientui ir tų Prekių nėra galimybės kitaip realizuoti ir jos siunčiamos atgal gamintojui).
  • Priimdamas prekes, Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo, Pirkėjas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti pristatymo patvirtinime ar siuntą pristačiusio asmens pateiktose formose. Tokiu atveju laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas ir prekių pristatymas yra atliktas tinkamai.
  • Nustačius prekių kokybės, kiekio ir (arba) asortimento neatitikimą, Pirkėjas gali nepriimti tokios prekės. Apie atsisakymą priimti prekę ir rastus pažeidimus Pirkėjas privalo pažymėti pristatymo patvirtinime ir (arba) siuntą pristačiusio asmens pateiktose formose.
  • Pirkėjui priėmus siuntą be pastabų laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas.
  • Perduodant prekes Pirkėjo gali būti prašoma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, taip pat Pardavėjo Pirkėjui atsiųstą informaciją apie užsakymą.
  • Prekė laikoma perduota Pirkėjui:
   • Kai Pirkėjas (jo atstovas) priima prekę Pardavėjo veiklos vietoje;
   • Prekę pristačius Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu ir prekę priėmusiam asmeniui pasirašius prekių priėmimo kvite ar sąskaitoje-faktūroje, ar kitame prekių pristatymo dokumente.
  • Jei prekės nepristatomos laiku, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 1 dieną apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas negali reikšti Pardavėjui reikalavimų dėl prekių pavėluoto pristatymo.
  • Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jei prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių. Pardavėjui dėl tokių priežasčių gražinta prekė nebus pakartotinai siunčiama Pirkėjui iki Pirkėjas neapmokės papildomų pristatymo išlaidų.

 

 1. PREKĖS KOKYBĖ
  • Parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamų elektroninių prietaisų ypatybių ar kitų techninių priežasčių̨, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.
  • Jei Parduotuvėje nėra pažymėta kitaip, Pirkėjų-vartotojų įsigytoms prekėms taikoma įprastinė 12 mėnesių prekių kokybės garantija.
  • Pirkėjų-verslininkų įsigytoms prekėms taikoma 12 mėnesių garantija.
  • Tais atvejais, kai konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
  • Esant nekokybiškai prekei, bendru sutarimu Pirkėjas turi teisę pasilikti prekę su defektais bei atgauti dalį už tokią prekę sumokėtos kainos.

 

 1. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES. PREKIŲ GRĄŽINIMAS
  • Pirkėjas-vartotojas turi teisę nenurodydamas jokios priežasties per 14 dienų nuo to laiko kai Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo (išskyrus vežėją) gauna prekę, atsisakyti nuotolinės ne prekybos vietoje sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties. Pirkėjui viena sutartimi įsigijus kelias prekes, jo atsisakymo teisė galioja tiek visų, tiek ir dalies prekių atžvilgiu. Taisyklių 8.2. – 8.7 punktuose nurodytos sąlygos yra taikomos, kai prekes grąžina Pirkėjas-vartotojas.
  • Pirkėjo-vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims:
   • paslaugų sutartims, kai paslaugos, vartotojo sutikimu jam buvo visiškai suteiktos iki pareiškimo apie sutarties atsisakymą;
   • sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;
   • sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
   • sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
   • sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;
   • kitoms Civilinio kodekso 228 (10) straipsnio 2 dalyje numatytoms sutartims.
  • Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, Pirkėjas privalo Pardavėjui el. paštu: shop.girupis.lt pranešti apie savo sprendimą pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą, taip pat pateikti prekės įsigijimą patvirtinančius dokumentus (sąskaita-faktūra, kvitas ir pan.). Kad būtų laikomasi atsisakymo termino pakanka, jog Pirkėjas nusiųstų pranešimą apie tai, kad pasinaudoja savo teise atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.
  • Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą Pardavėjo nurodytą informaciją, Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tokio pranešimo pateikimo Pardavėjui dienos, privalo išsiųsti / perduoti prekes Pardavėjui ar Pardavėjo nurodytam atstovui. Pirkėjas taip pat gali pristatyti prekę pats Pardavėjui adresu: Vandžiogalos pl. 88D, Kaunas, LT – 47477.
  • Už prekės tinkamą supakavimą grąžinimui atsako Pirkėjas. Pirkėjui tenka tiesioginės prekės grąžinimo išlaidos, nebent Pardavėjas, po pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo, Pirkėjui nurodo kitaip. Pardavėjas neprivalo atlyginti Pirkėjui papildomų išlaidų, atsiradusių dėl to, kad šis pasirinko kitą, negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis prekių grąžinimo būdas.
  • Pirkėjui pinigai už grąžinamą prekę, įskaitant ir pristatymo išlaidas, grąžinami po to, kai prekės yra grąžinamos Pardavėjui. Kai prekės grąžinamos per tarpininkus (kurjerius), pinigai Pirkėjui grąžinami pavedimu į tą sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas arba Pirkėjo atskirai nurodytą sąskaitą, jei mokėjimas buvo atliktas ne pavedimu. Grąžinus prekes tiesiogiai Pardavėjui, pinigai grąžinami – grynaisiais pinigais iki 500 Eur arba, jeigu grąžintina suma virš 500 Eur, pavedimu į tą sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas, arba Pirkėjo atskirai nurodytą sąskaitą, jei mokėjimas buvo atliktas ne pavedimu.
  • Pardavėjas nelaikomas pažeidusiu pinigų grąžinimo sąlygas, jei pinigų jis negali perversti dėl Pirkėjo kaltės (delsimo grąžinti prekes, informacijos apie prekės išsiuntimą nepateikimo, netikslių duomenų ar pan.).
  • Kitais, nei sutarties atsisakymas, atvejais, Pirkėjas, kai jam nepatinka prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, turi teisę per 14 dienų nuo ne maisto prekių pardavimo dienos, jeigu Pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino, pakeisti ją analogiška preke. Jei Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, tai Pirkėjas turi teisę grąžinti prekę Pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus. Dalis kokybiškų prekių, taip pat tinkamai suteiktos paslaugos, negali būti grąžinamos. Nekeičiamos ir negrąžinamos prekės yra nurodytos „Mažmeninės prekybos taisyklėse“, patvirtintose LR Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697.
  • Pirkėjas nekokybiškų prekių pardavimo atveju gali prašyti pakeisti netinkamos kokybės prekę į tinkamą, sumažinti prekės kainą, grąžinti prekę bei atgauti už ją sumokėtus pinigus. Nekokybiškų prekių keitimas ir grąžinimas vykdomas šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Nekokybiškos prekės grąžinamos Pardavėjo sąskaita.
  • Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų: prekė turi būti originalioje ar kitos rūšies tvarkingoje pakuotėje; prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta; prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos, tai yra nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė); prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta; grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinančią sąskaitą- faktūrą ar kvitą, ir užpildyti prekių grąžinimo prašymą.
  • Jeigu grąžinama prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga ir (arba) netinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės ir negrąžinti Pirkėjo sumokėtų pinigų už grąžinamą prekę.
  • Prieš grąžindamas ar keisdamas nekokybiškas prekes, taip pat tais atvejais, kai kokybiškos prekės grąžinamos ne dėl sutarties atsisakymo Pirkėjas-vartotojas susisiekia su Pardavėju jo nurodytu telefonu +370618 63 674 arba el. paštu shop@girupis.lt ir suderina prekių grąžinimo ar keitimo sąlygas.
  • Pirkėjai-verslininkai dėl Prekių grąžinimo ar keitimo, turi susisiekti telefonu +370618 63 674 arba el. paštu girupis@girupis.lt arba susisiekti su jų įmonę kuruojančiu vadybininku, nurodytu Bendradarbiavimo sutartyje.

 

 1. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
  • Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis ir (arba) pirkimo-pardavimo sąlygomis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  • Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius, nebent teisės aktai numato kitaip.
  • Pardavėjas neatsako už pirkimo-pardavimo sutarties nevykdymą ir (arba) prekių nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 mėnesį, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  • Parduotuvėje pateikiama informacija: Taisyklės, informacija apie Pardavėją, siūlomas prekes bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarka, Pardavėjo teikiamos prekės priežiūros paslaugos bei garantijos ir pan. laikoma pateikta Pirkėjui raštu.
  • Taisyklėms ir pirkimo-pardavimo sutarčiai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  • Pardavėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.
  • Visi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilę nesutarimai dėl Taisyklių yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 14 kalendorinių dienų, ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  • Pirkėjas-vartotojas prašymą ir (arba) skundą dėl Parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 1466, el. paštu tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainėje vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, pasiekiamoje adresu http://ec.europa.eu/odr/, bet prieš tai, kaip numato taikomi teisės aktai, Pirkėjas turi kreiptis į Pardavėją. Ši sąlyga Pirkėjams – verslininkams netaikoma.
  • Šios taisyklės atnaujintos 2023-08-09.